Projektowanie miejskich
terenów zielonych

Zieleń miejska jest ważnym elementem tkanki urbanistycznej, spełniając szereg istotnych funkcji. Wpływa na poprawę jakości życia na obszarach miejskich i sprzyja utrzymaniu bioróżnorodności. Zapewnia mieszkańcom przestrzenie służące rekreacji oraz integracji społecznej. Występuje w wielu formach funkcjonalnych.

Zajmujemy się projektowaniem zieleni miejskiej głównie na terenie Trójmiasta oraz okolic, z możliwością wykonania projektu także dla innych miast w Polsce, po wcześniejszym uzgodnieniu. W ramach usługi przygotowujemy kompleksowe projekty zieleni dla przestrzeni publicznych. Przed rozpoczęciem prac projektowych analizujemy uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe oraz wytyczne inwestorskie, tak by koncepcja jak najlepiej wpisywała się w kontekst danego miejsca.

Etapy projektowe dzielą się na analizę terenową, koncepcję oraz finalnie na projekt wykonawczy pozwalający zamawiającemu na realizację założenia. Analiza obszaru projektowego pozwala wytyczyć kierunki kreowania koncepcji projektowej. Istotne jest przeanalizowanie istniejącego ukształtowania terenu, występującej szaty roślinnej oraz warunków glebowych.

Koncepcja projektowa stanowi szkic finalnego opracowania i jest ważnym elementem w konsultacjach z inwestorem. Pozwala dostosować wszystkie elementy projektu w taki sposób, by efekt finalny był satysfakcjonujący dla obu stron. Opracowanie zawiera wykaz projektowanej roślinności, jej lokalizację na planie zagospodarowania terenu, a także dobór elementów małej architektury czy oświetlenia.

Projekt wykonawczy stanowi pełne opracowanie, pozwalające na realizację założenia. Wyliczenie dokładniej ilości sztuk roślinności, wytyczne odnośnie jakości oraz parametrów materiału roślinnego, a także informacje o zalecanej pielęgnacji wykonanych nasadzeń. Projekt zawiera rysunek planu całości oraz w miarę potrzeb, poszczególne detale z rozwiązaniami technicznymi.

50

Wykonanych
projektów
Wykonujemy projekty nasadzeń zastępczych
Koncepcje projektowe dla przestrzeni publicznych
Dobór elementów małej architektury i opraw oświetleniowych
Sporządzamy dokumentację niezbędną do realizacji nasadzeń